Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego – lokale wieczyste i własność

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operat
ów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania nw. samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej:

 1. Lokal mieszkalny nr 10/6 położony w budynku przy ul. kar. S. Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1708/138, o pow. 3197m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00007388/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 2. Lokal mieszkalny nr 34/4 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl.

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 2125/138, o pow. 2486 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00046670/2, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 3. Lokal mieszkalny nr 13/5 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl.

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1607/138, o pow. 3066 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00046849/8, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 4. Lokal mieszkalny nr 42/58 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1818/138, o pow. 1698 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00046869/4 stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 5. Lokal mieszkalny nr 9/9 położony w budynku przy ul. Słonecznej w Wodzisławiu Śl.

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1899/138, o pow. 2902 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010034/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 6. Lokal mieszkalny nr 9/1 położony w budynku przy ul. Słonecznej w Wodzisławiu Śl.

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1899/138, o pow. 2902 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010034/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 7. Lokal mieszkalny nr 54/2 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl.

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1597/138, o pow. 2022 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00005745/0, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 8. Lokal mieszkalny nr 42/47 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1818/138, o pow. 1698 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00046869/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

Operaty szacunkowe zostaną wykorzystane dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

 1. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania nw. samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości i sprzedaży części nieruchomości gruntowej:

 1. Lokal mieszkalny nr 42/4 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl.

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1608/138, o pow. 1550 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00051760/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 2. Lokal mieszkalny nr 17/16 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 2173/138, o pow. 837 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00053203/0, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

Operaty szacunkowe zostaną wykorzystane dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

 1. Termin realizacji zamówienia:

do 30 września 2015r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 19 sierpnia 2015r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
załącznik – lokale wieczyste i własność
projekt umowy – lokale wieczyste i własność
Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych – lokale wieczyste i własność

Możliwość komentowania jest wyłączona.