Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w Zawadzie

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Paderewskiego, k.m.1 obręb Zawada, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00069369/6 dla nw. działek:

  nr 2267/143 o pow. 0,0049 ha, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 982/149, k.m. 1,obręb Zawada, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00035885/2;

  – nr 2268/143 o pow. 0,0013 ha, nr 1230/143 o pow. 0,0020 ha, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 983/149, k.m. 1, obręb Zawada, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00035884/5.

 2. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty podpisania umowy.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12 lutego 2015r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załącznik do oferty.
Wynik ogłoszenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.