Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa służebności gruntowej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu w odniesieniu do 1 m2 nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 708/313 k.m. 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00036980/5 oraz nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 866/41 k.m. 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze GL1W/00006173/6 stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
2. Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 22 grudnia 2014 r.
3. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
5. Inne informacje:
Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.
6. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego,
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
7. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
8. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25 listopada 2014 r. do godz. 1000.
9. Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik – oferta cenowa
projekt umowy
Wynik przetargu

Możliwość komentowania jest wyłączona.