Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego – ul. 1 Maja

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro na „Wykonanie operatu szacunkowego dla
potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej dla działki nr 2297/35 przy ul. 1 Maja w Wodzisławiu Sl.”
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb
ustalenia wysokości opłaty planistycznej dla działki nr 2297/35 przy ul. 1 Maja w Wodzisławiu Sl.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.
Warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby zamawiającego.
Warunki gwarancji: Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie zamówienia na okres 12 miesięcy od daty wykonania zamówienia.
Inne informacje:
– wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Aleksandra W. Szymczak, telefon 32 45-90-444 lub 32 45-90-446. Godziny udzielania informacji od poniedziałku do środy w godzinach 7,15 – 15,15, czwartek w godzinach 7,15 – 17,15, piątek w godzinach 7,15 –
13,15.
Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby dokonujące podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku, gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 21.09.2015r. do godziny 15,00
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Sl. ul.Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Sl.
– za pośrednictwem faksu 32 721-87-03
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
Oferta cenowa
Wynik ogłoszenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.