Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego – ul.Michalskiego czynsz dzierżawny

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego stawkę miesięcznego czynszu za najem nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisław Śląski, położonej przy ul.Michalskiego 12, oznaczonej jako działki nr 2710/300 o pow. 2281 m2
  i 2715/298 o pow. 279 m
  2, k.m. 3, obręb Wodzisław zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00005636/3, pod prowadzenie działalności gospodarczej, z rozbiciem na czynsz najmu gruntu i niżej wymienionych budynków:

 • budynek dwukondygnacyjny o pow. 625 m2;

 • budynek jednokondygnacyjny (była stacja diagnostyczna) o pow. zabudowy 137 m2;

 • budynek garażowo – magazynowy o pow. zabudowy 402m2.

 1. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 30 czerwca 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 31 maja 2015r. do godz. 1200.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ:

Załącznik

Projekt umowy_

_______________________________________

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego stawkę miesięcznego czynszu za najem nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisław Śląski, położonej przy ul.Michalskiego 12, oznaczonej jako działki nr 2710/300 o pow. 2281 m2 i 2715/298 o pow. 279 m2, k.m. 3, obręb Wodzisław zapisanej
w księdze wieczystej GL1W/00005636/3, pod prowadzenie działalności gospodarczej, z rozbiciem na czynsz najmu gruntu i niżej wymienionych budynków:

 • budynek dwukondygnacyjny o pow. 625 m2;

 • budynek jednokondygnacyjny (była stacja diagnostyczna) o pow. zabudowy 137 m2;

 • budynek garażowo – magazynowy o pow. zabudowy 402m2,

w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

Wycena Nieruchomości

Projektowanie Architektoniczne

ABM Sp. C. Anna i Bartosz Michalscy

ul.Czarnieckiego 22A, 44-100 Gliwice

za cenę 984,00 zł. brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły 4 kompletne oferty-. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.