Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego ul.Radl.Chałupki

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Radlińskie Chałupki, dla potrzeb zamiany nieruchomości tj.:

 1. wycena prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. oznaczonej jako działka nr 2332/145 o pow. 148 m², karta mapy 7, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00053033/6 przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem planu 36 MN.

 2. wycena prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2327/143
  o pow. 296 m
  ², stanowiącej własność osób fizycznych, karta mapy 7, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00029656/3, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. pod tereny zieleni urządzonej oznaczonej symbolem planu 2 ZP.

 3. wykonanie operatu szacunkowego określającego stawkę miesięczną odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej przez osoby fizyczne, oznaczonej jako działka nr 2332/145 o pow. 148 m², karta mapy 7, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00053033/6, za okres od czerwca 2006 r. do czerwca 2016r.

 4. wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość odszkodowania za przejście
  z mocy prawa działek nr 2323/138, 2325/142 i 2329/143, k.m. 7, obręb Radlin na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śl., w trybie przepisów art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 1. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 07 kwietnia 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 03 marca 2016r.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ: Załącznik – ul. Radlińskie Chałupki

POBIERZ: Projekt umowy – ul. Radlińskie Chałupki

Pobierz: Ogłoszenie o wyniku

Możliwość komentowania jest wyłączona.