Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego ul.Targowa

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. 1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności działek nr 1317/326 i 3551/326 k.m. 3, obręb Wodzisław, stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul.Targowej w Wodzisławiu Śl., celem nabycia ww. działek na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

  2. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu po działkach nr 3551/326 i 1317/326 k.m. 3, obręb Wodzisław, położonej przy ul.Targowej w Wodzisławiu Śl.,na rzecz osoby fizycznej w 3 miejscach zaznaczonych na załączonej mapie na szerokości 4 metrów każdy, w następujący sposób:

 1. przejście nr 1 odstęp od lampy 1 metr– od tego punktu 4 metry,

 2. przejście nr 2 odstęp od lampy 2,9 metra – od tego punktu 4 metry,

 3. przejście nr 3 od lampy 4 metry.

 1. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 12 maja 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12 kwietnia 2016r, godz. 1200.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ:

Projekt umowy

Załącznik

______________________________________________________________________________________________

Wodzisław Śląski, dnia 15.04.2016r.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu, w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie nw. zamówienia obejmującego :

 1. wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności działek nr 1317/326 i 3551/326 k.m. 3, obręb Wodzisław, stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul.Targowej w Wodzisławiu Śl., celem nabycia ww. działek na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śl.;

 2. wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu po działkach nr 3551/326 i 1317/326 k.m. 3, obręb Wodzisław, położonej przy ul.Targowej w Wodzisławiu Śl.,na rzecz osoby fizycznej w 3 miejscach zaznaczonych na załączonej mapie na szerokości 4 metrów każdy, w następujący sposób:

 1. przejście nr 1 odstęp od lampy 1 metr– od tego punktu 4 metry,

 2. przejście nr 2 odstęp od lampy 2,9 metra – od tego punktu 4 metry,

 3. przejście nr 3 od lampy 4 metry.

została wybrana oferta:

GRUPA KONSULTINGOWA DEFIN Sp. z o.o.

ul.Sokolska 65

40-087 Katowice

za kwotę 922,50 zł. Brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły 2 kompletne oferty. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.