Ogłoszenie na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych – ul. Górna

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycznych w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. nr 233, poz. 872 z późn. zm.) – wydzielenie z 11 nieruchomości (12 działek) działki drogowe zajęte pod pas drogowy gminnej drogi publicznej – ul. Górnej w dniu 31 grudnia 1998r. Podział obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1964/123, 2125/97, 2126/97, 2127/97, 1982/96, 2274/100, 1981/96, 1980/96, 1979/96, 1620/96, 1347/95, 2214/102 – arkusz mapy 3, obręb Wodzisław.

Termin realizacji zamówienia:

90 dni od dnia podpisania umowy na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przyjęcia granic i przedłożenie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji zatwierdzającej podział przez Wojewodę (mapa z projektem podziału, mapa ewidencyjna) oraz stabilizację tymczasową i okazanie granic w terenie.

Warunki płatności:

przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji:

12 miesięcy od daty wykonania.

Inne informacje:

wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą udzieli Pani Katarzyna SalwiczekPodeszwa – Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego tel. 32 / 45-90-558 od poniedziałku do środy w godz. od 7:15 do 15:15, czwartek od 7:15 do 17:15, piątek od 7:15 do 13:15.

Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

  2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Kryteria wyboru oferty:

najkorzystniejsza cena brutto.

Ofertę stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 01 czerwca 2015r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

za pośrednictwem faksu: 32 / 72 18 703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

z dopiskiem: „Oferta na wykonanie podziałów działek zajętych pod ul. Górną”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Oferta cenowa
Wzór umowy
Wynik postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.