Ogłoszenie na wykonanie usługi pełnienia na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego funkcji Operatora zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2016-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski” realizowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach/NFOŚiGW.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usługi pełnienia na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego funkcji Operatora zadania pn. Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2016-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski” realizowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach/NFOŚiGW.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi obejmującej: Pełnienie funkcji Operatora zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2016-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląskirealizowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach/NFOŚiGW.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.11.2018 r.

Warunki płatności: płatność następować będzie raz na kwartał po przedłożeniu protokołów odbioru końcowego i przekazania do użytkowania poszczególnych inwestycji.

Warunki gwarancji: nie dotyczy.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Jędzura, Agata Brzezinka, tel. (32) 45 90 542, (32) 45 90 454

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według schematu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.12.2015 r. do godziny 14:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

– za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
Załącznik nr 1 Oferta cenowa
Załącznik nr 2 Regulamin dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE ze środków WFOŚiGW w Katowicach/NFOŚiGW
Opis przedmiotu zamówienia
wybór oferty

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.