Ogłoszenie na wykonanie wznowienia granic ul.Oraczy

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej przy ul.Oraczy oznaczonej jako działka nr 2239/147 o pow. 3657 m², k.m. 1, obręb Zawada, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00006186/0 – około 6 punktów granicznych.

  Aktualizacja mapy zasadniczej z uwidocznieniem cokołu kamiennej figury św. Jana Nepomucena, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Oraczy na działkach nr 2239/147, 777/146
  i 1214/136, k.m. 1, obręb Zawada.

 2. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 30 września 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14 czerwca 2016r. do godz. 1200.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ:

Załącznik

Projekt umowy

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej przy ul.Oraczy oznaczonej jako działka nr 2239/147 o pow. 3657 m², k.m. 1, obręb Zawada, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00006186/0 – około 6 punktów granicznych, oraz aktualizacji mapy zasadniczej z uwidocznieniem cokołu kamiennej figury św. Jana Nepomucena, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Oraczy na działkach nr 2239/147, 777/146 i 1214/136, k.m. 1, obręb Zawada, w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Witold Figura

Os.Dąbrówki 13/2

44-286 Wodzisław Śl.

za kwotę 890,00 zł. brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły 3 kompletne oferty. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.