Ogłoszenie na wykonanie wznowienia granic ul.Wańkowicza

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wańkowicza, oznaczonej jako działka
  n
  r 3480/198 k.m.4, obręb Radlin o pow. 1024 m², opisanej w księdze wieczystej
  nr GL1W/00028388/6, – około 3 punktów granicznych.

 2. Termin realizacji zamówienia:

  Do dnia 16 sierpnia 2016r.

 3. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 4. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 5. Inne informacje:

  Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 6. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 06 maja 2016r. do godz. 1200.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ:

Załącznik

Projekt umowy

__________________________________________________________

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu, w formie złożenia oferty cenowej na wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wańkowicza, oznaczonej jako działka n
r 3480/198 k.m.4, obręb Radlin o pow. 1024 m², opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00028388/6, – około 3 punktów granicznych, nie wpłynęła żadna oferta.

Możliwość komentowania jest wyłączona.