Ogłoszenie na wykonanie wznowienia granic

Wodzisław Śl., dnia 15.04.2016r.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonych w Wodzisławiu Śl. oznaczonych jako działki :

 • nr 391 o pow. 10850 m², k.m. 1, obręb Jedłownik, opisanej w księdze wieczystej
  nr GL1W/00006174/3, położonej przy ul.Słowiańskiej w Wodzisławiu Śl. – około 12 punktów granicznych;

 • nr 1643/390 o pow. 8460 m², k.m. 1, obręb Jedłownik, opisanej w księdze wieczystej
  nr GL1W/00035584/3, położonej przy ul.Rogowskiej w Wodzisławiu Śl. – około 15 punktów granicznych;

 1. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 01 sierpnia 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20 kwietnia 2016r. do godz. 1200.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ:

Załącznik

Projekt umowy

________________________________________________________________________

Wodzisław Śląski, dnia 28.04.2016r.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonych w Wodzisławiu Śl. oznaczonych jako działki :

 • nr 391 o pow. 10850 m², k.m. 1, obręb Jedłownik, opisanej w księdze wieczystej
  nr GL1W/00006174/3, położonej przy ul.Słowiańskiej w Wodzisławiu Śl. – około 12 punktów granicznych;

 • nr 1643/390 o pow. 8460 m², k.m. 1, obręb Jedłownik, opisanej w księdze wieczystej
  nr GL1W/00035584/3, położonej przy ul.Rogowskiej w Wodzisławiu Śl. – około 15 punktów granicznych,

w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

mgr inż. Piotr Cholewa

Plac Zwycięstwa 10/28,

44-300 Wodzisław Śl.

za kwotę 2.250,00 zł. brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły 2 kompletne oferty. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.