Ogłoszenie na zakup i dostawę prasy

Ogłoszenie

dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Dostawę prasy codziennej i wydawnictw fachowych w roku 2015

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty

cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

zakup i dostawę prasy dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2015 .

Termin realizacji: w dni robocze w okresie od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

do godz. 7.15

Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590459 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Zdzisława Sibila

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1 w ogłoszeniu.

  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
    w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia

i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy . Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 09.12.2014 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski .

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

umowy.

Załączniki:

1. Załącznik – formularz ofertowy
Informacja o wyborze oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.