Ogłoszenie na dostawę paliwa do samochodów służbowych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego dostawę paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

Ilość oleju napędowego wynosi 12.500 litrów, zaś benzyny bezołowiowej 95 wynosi 960 litrów.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Warunki płatności: Płatność – przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.

Warunki gwarancji – nie dotyczy

Inne informacje – szczegółowych informacji udzielaPan Tomasz Strong, Starszy inspektor Straży Miejskiej pod nr tel. 324551345.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie na zasadzie odroczonego terminu płatności w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju i za granicą.

  2. Najbliższa, całodobowa stacja paliw winna być zlokalizowana na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

  3. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o upust udzielony przez Wykonawcę.

  4. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu paliw płynnych w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart na stacjach należących do Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu elektroniczne karty bezpłatnie.

  5. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.

Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto pomniejszona o upust na 1 litr paliwa.

Ofertę zawierającą żądane informacje, proszę złożyć do dnia 23.12.2014 r. do godziny 11.00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załącznik:
Wzór umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.