Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej,

REZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL. ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śl.
przy ul. Kolejowej, mapa 8, obręb Wodzisław, oznaczonych jako działki:

– nr 2666/108, użytek ŁIV, o pow. 9747 m², opisana w księdze wieczystej GL1W/00007340/5,
W dziale III księgi wieczystej znajduje się wpis ograniczonego prawa rzeczowego dot.
służebności drogowej.
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
– nr 2655/106, użytek Wp, o pow. 672 m², opisana w księdze wieczystej GL1W/00068994/9
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
Na ww. nieruchomościach nie ciążą żadne zobowiązania.
Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 469.210,00 zł
Wadium 93.842,00 zł
Minimalne postąpienie 4.700,00 zł
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki
23%.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości: I zorganizowany w dniu 4 listopada 2014 r.,
II zorganizowany w dniu 28 kwietnia 2015 r. oraz III zorganizowany w dniu 6 października
2015 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone są w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej
o łącznej pow. 10.419 m2. Działki zlokalizowane są przy głównym szlaku komunikacyjnym
o znaczeniu krajowym, droga prowadząca z Rybnika do granicy państwa z Czechami nr 78 –
przejście graniczne w Chałupkach. Działki mają kształt nieregularny, częściowo zadrzewione.
Na nieruchomościach znajdują się urządzenia liniowe – sieć kanalizacyjna sanitarna ks Ø50
i ks Ø1600 oraz studzienki kanalizacyjne.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia
Śląskiego – terenu pomiędzy ulicą Witosa, Jastrzębską i torami kolejowymi, zatwierdzonym
Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXXV/338/09 z dnia 27 maja 2009 r.
ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132 poz. 2680 z dnia 28 lipca 2009 r. działki położone są
w terenach o symbolach UC01 – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o pow.
sprzedaży powyżej 2000 m2, W/Z01 – tereny zieleni i wód powierzchniowych, KDG01 –
tereny dróg publicznych – główna ruchu przyśpieszonego.
Przedmiotowe nieruchomości położone są w obszarach szczególnego zagrożenia
powodziowego, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi
raz na 100 lat (Q 1%).
3. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
upłynął w dniu 19 sierpnia 2014 r.
1
4. Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta
Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.
Wadium w wysokości 93.842,00 zł należy wnieść do dnia 29 lutego 2016 r.
w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao SA.
5. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu
Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na
zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga
małżonków.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym
terminie, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu
przetargu:
a) dowodu wpłaty wadium,
b) dowodu tożsamości,
c) w przypadku osób prawnych, dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,
c) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony
internetowej,
d) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest
obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa
jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu
małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu
nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
e) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy
notarialnej o rozdzielności majątkowej lub ksero umowy notarialnej o rozdzielności
majątkowej poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
f) promesy MSW, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380),
g) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, wstępnymi
uzgodnieniami branżowymi i warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Nieprzedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt a-g skutkować
będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.
7. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń
inwestycyjnych:
– przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nieruchomości niezabudowanych położonych
przy ul. Kolejowej, inwestor winien uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.
decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1205 z późn. zm.),
2
– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat, Nabywca
nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,
– Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej
inwestycji uzbrojenia technicznego,
– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie
uzyska indywidualne zapewnienie mediów,
– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją,
Nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek
bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
– przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy
notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy
notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej
o wpłacone wadium.
10. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do pokrycia kosztów
notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
11. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz
z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.
12. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu
Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4a, pokój 106, tel. 32 4590509 lub 32 4590507.

Możliwość komentowania jest wyłączona.