Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ulicy Marklowickiej

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 17, mapa 8 i 9, obręb Wodzisław, oznaczonej jako działki:
– nr 2182/10, użytek Bi, o pow. 17426 m²,
– nr 1948/210, użytek Bi, o pow. 14875 m²,
opisanej w księdze wieczystej GL1W/00036110/6.
Dział III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).
Nieruchomość obciążona jest prawem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości 6.250.000,00 zł
Wadium 1.250.000,00 zł
Minimalne postąpienie 62.500,00 zł

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 21 stycznia 2014 r.

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 29 kwietnia 2014 r.

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w Wodzisławiu Śl. przy
ul. Marklowickiej 17, obejmuje dwie działki geodezyjnie wydzielone. Nieruchomość jest zabudowana obiektem o charakterze magazynowo-handlowo-biurowym wzniesionym w latach 70-tych XX wieku. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy. Umowy dzierżawy zostały zawarte na czas określony, najdłuższe umowy kończą się 31 grudnia 2020 r.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego – tereny położone przy ulicy Marklowickiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XXII/225/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 75, poz. 2240 z dnia 11 sierpnia 2004 r. działka nr 2182/10 położona jest
w terenach o symbolu PS – tereny składowania i magazynowania, natomiast działka
nr 1948/210 położona jest w terenach o symbolach: PS – tereny składowania i magazynowania oraz PU – tereny usługowo-produkcyjne.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.
Wadium w wysokości 1.250.000,00 zł należy wnieść do dnia 3 września 2014 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA.
1
4. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:
a) dowodu wpłaty wadium,
b) dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu
z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważnych 6 miesięcy), ewentualnej zgody organów statutowych do działania w ich imieniu jeżeli są wymagane lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone
w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,
c) oświadczenia drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu przetargu w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży będącej przedmiotem przetargu,
d) promesy MSWiA, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 54 poz. 245 ze zm.),
e) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, z zapisami umów dzierżawy obciążającymi przedmiotową nieruchomość, stanem technicznym budynku oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
Nieprzedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt a-e skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

6. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
– nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy, Nowonabywca nabywając nieruchomość wchodzi w prawa Wydzierżawiającego tj. Gminy Miasta Wodzisławia Śl.,
– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat, Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę.

7. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
– przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
2
9. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

10. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz
z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

11. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4a, pokój 106, tel. 32 4590509 lub 32 4590507.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.