Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 21E

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 21E, mapa 9, obręb Wodzisław, oznaczonej jako działka nr 2209/201, użytek Bi, o pow. 15.341 m², opisana w księdze wieczystej GL1W/00055938/5.

W dziale III księgi wieczystej znajdują się wpisy ograniczonych praw rzeczowych dot. służebności drogowych. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości 3.300.000,00 zł

Wadium 660.000,00 zł

Minimalne postąpienie 33.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w Wodzisławiu Śl. przy
  ul. Marklowickiej
  21E, posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od ulicy Marklowickiej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hali o pow. użytkowej 664 m2, linią sortowniczą odpadów komunalnych zmieszanych, linią sortowniczą odpadów ze zbiórki selektywnej, wiatą stalową z kanałem zsypowym oraz wagą najazdową samochodową.
  Na nieruchomości znajdują się również drogi dojazdowe i place o nawierzchni asfaltowo-betonowej
  .

 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego– tereny położone przy ulicy Marklowickiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XXII/225/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 75, poz. 2240 z dnia 11 sierpnia 2004 r. położona jest w terenach o symboluUI-2 – tereny usług innych.

 1. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 15 lipca 2014 r.

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2015 r. o godz. 900w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.

  Wadium w wysokości 660.000,00 zł należy wnieść do dnia 25marca2015 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA.

 1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

  1

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  a) dowodu wpłaty wadium,

  b) dowodu tożsamości,

  c) w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważnych 6 miesięcy), ewentualnej zgody organów statutowych do działania w ich imieniu jeżeli są wymagane lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

  d) oświadczenia drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać
  w dniu przetargu oraz w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży będącej przedmiotem przetargu,

  e) promesy MSWiA, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 54 poz. 245 ze zm.),

  f) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości w miejscu położenia, stanem technicznym zabudowań, dokumentacją techniczną, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  Nieprzedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt a-f skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

 3. Informacjedotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  – w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat, Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę.

 1. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

  – zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

  – zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

  – przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej
  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej dowpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.

 2. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
  z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz
  z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

 2. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4a, pokój 106, tel. 32 4590509 lub 32 4590507.

  Oględziny nieruchomości odbywać się będą w obecności pracownika Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śl. oraz pracownika Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

  Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 21E.

Możliwość komentowania jest wyłączona.