Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej, mapa 3 i 8

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej, mapa 3 i 8, obręb Wodzisław, oznaczonych jako działki:

– nr 3414/141, użytek Ł, R o pow. 3670 m², opisana w księdze wieczystej GL1W/00007340/5,

W dziale III księgi wieczystej znajduje się wpis ograniczonego prawa rzeczowego dot. służebności drogowej.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

– nr 2662/108, użytek Ł, o pow. 3053 m², opisana w księdze wieczystej GL1W/00031968/0,

W dziale III księgi wieczystej znajduje się wpis ograniczonego prawa rzeczowego dot. służebności drogowej.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

– nr 2660/108, użytek Ł, o pow. 6011 m², opisana w księdze wieczystej GL1W/00007231/8,

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

– nr 2658/108, użytek Ł, o pow. 6200 m², opisana w księdze wieczystej GL1W/00048351/4.

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 1.870.000,00 zł

Wadium 374.000,00 zł

Minimalne postąpienie 18.700,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

W dniu 4 listopada 2014 r. przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

 

 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej o łącznej pow. 18.934 m2.Działki zlokalizowane są przy głównym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu krajowym, droga prowadząca z Rybnika do granicy państwa z Czechami nr 78 – przejście graniczne w Chałupkach. Działki mają kształt nieregularny, częściowo zadrzewione.

 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego terenu pomiędzy ulicą Witosa, Jastrzębską i torami kolejowymi, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXXV/338/09z dnia 27maja 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132 poz. 2680z dnia 28lipca 2009 r. działka nr 2662/108 położona jest w terenach o symbolu UC01 –tereny rozmieszczenia obiektów handlowych
  o pow.
  sprzedaży powyżej 2000 m2, działki nr 3414/141, 2660/108, 2658/108 położone są
  w terenach o symbol
  ach UC01 – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych
  o pow. sprzedaży powyżej 2000 m
  2, W/Z01 – tereny zieleni i wód powierzchniowych.

 

 1. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19sierpnia 2014 r.

  1

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 28kwietnia 2015 r. o godz. 1020w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.

  Wadium w wysokości 374.000,00 zł należy wnieść do dnia 21kwietnia2015 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA.

 1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  a) dowodu wpłaty wadium,

  b) dowodu tożsamości,

  c) w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważnych 6 miesięcy), ewentualnej zgody organów statutowych do działania w ich imieniu jeżeli są wymagane lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

  d) oświadczenia drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać
  w dniu przetargu oraz w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży będącej przedmiotem przetargu,

  e) promesy MSW, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380),

  f) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, wstępnymi uzgodnieniami branżowymi i warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu
  i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  Nieprzedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt a-f skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

 3. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  – w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat, Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

  – Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

  – w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienie mediów,

  – w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywcy dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

2

 1. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

  – zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

  – zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

  – przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej
  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.

 2. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
  z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz
  z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

 2. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4a, pokój 106, tel. 32 4590509 lub 32 4590507.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Możliwość komentowania jest wyłączona.