Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej, mapa 8, obręb Wodzisław, oznaczonych jako działki:

– nr 2666/108, użytek Ł, o pow. 9747 m², opisana w księdze wieczystej GL1W/00007340/5,

W dziale III księgi wieczystej znajduje się wpis ograniczonego prawa rzeczowego dot. służebności drogowej.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

– nr 2655/106, użytek Wp, o pow. 672 m², opisana w księdze wieczystej GL1W/00068994/9

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 860.000,00 zł

Wadium 172.000,00 zł

Minimalne postąpienie 8.600,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

W dniu 4 listopada 2014 r. przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

 

 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej o łącznej pow. 10.419 m2.Działki zlokalizowane są przy głównym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu krajowym, droga prowadząca z Rybnika do granicy państwa z Czechami nr 78 – przejście graniczne w Chałupkach. Działki mają kształt nieregularny, częściowo zadrzewione. Na nieruchomościach znajdują się urządzenia liniowe – sieć kanalizacyjna sanitarna ks Ø500 i ks Ø1600 oraz studzienki kanalizacyjne.

 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego terenu pomiędzy ulicą Witosa, Jastrzębską i torami kolejowymi, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXXV/338/09z dnia 27maja 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132 poz. 2680z dnia 28lipca 2009 r. działki położone są
  w terenach o symbol
  ach UC01 – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, W/Z01 – tereny zieleni i wód powierzchniowych, KDG01 – tereny dróg publicznych – główna ruchu przyśpieszonego.

 

 1. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19sierpnia 2014 r.

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 28kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.

  Wadium w wysokości 172.000,00 zł należy wnieść do dnia 21 kwietnia 2015 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA.

  1

 3. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  a) dowodu wpłaty wadium,

  b) dowodu tożsamości,

  c) w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważnych 6 miesięcy), ewentualnej zgody organów statutowych do działania w ich imieniu jeżeli są wymagane lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

  d) oświadczenia drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać
  w dniu przetargu oraz w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży będącej przedmiotem przetargu,

  e) promesy MSW, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380),

  f) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, wstępnymi uzgodnieniami branżowymi i warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu
  i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  Nieprzedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt a-f skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

 5. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  – w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat, Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

  – Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

  – w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienie mediów,

  – w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

 1. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

  – zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

  – zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

2

– przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej dowpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.

 2. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

 2. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4a, pokój 106, tel. 32 4590509 lub 32 4590507.

Możliwość komentowania jest wyłączona.