Ogłoszenie o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje, że w terminie od 9 kwietnia do 31 sierpnia 2014 r. na terenie Miasta prowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich stanu technicznego. Spis z natury dotyczyć będzie pokryć dachowych budynków wykonanych z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich tzw. „eternitu” oraz elewacji budynków.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego, posiadających wyroby zawierające azbest, o umożliwienie upoważnionej osobie reprezentującej firmę wykonującą inwentaryzację, dokonania stosownych pomiarów i oględzin na terenie nieruchomości oraz udzielenie niezbędnych informacji. Wykonawcą inwentaryzacji jest firma – INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z KRAKOWA.

Prowadzona inwentaryzacja ma na celu ustalenie ilości i stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest, co stanowić będzie podstawę do opracowania dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego”, którego obowiązek wykonania wynika z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu Miasta (nr tel. 32 45 90 450).

Możliwość komentowania jest wyłączona.