Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie opłaty targowej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.

Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie opłaty targowej

Możliwość komentowania jest wyłączona.