Ogłoszenie o możliwości składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla potrzeb projketu Euroszkoła

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości

30.000 euro na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn: EUROSZKOŁA

 1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia wykazanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia: Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty zawarcia umowy

 1. Warunki płatności: Za wykonaną dostawę Dostawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 1. Warunki gwarancji: Dostawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 1. Inne informacje: Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkich informacji udziela Biuro Funduszy Europejskich, Pan Piotr Kulesza, telefon: (32) 459-05-10. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Kryteria wyboru oferty: Najniższa kwota brutto.

 1. Ofertę, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 06 listopada 2014r. do godz. 9.00. Przedmioty dostawy muszą być dostarczone bezpłatnym transportem do wskazanych przez zamawiających punktów docelowych mieszczących się w obrębie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Wykaz punktów docelowych dostawy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Dopuszcza się złożenie ofert:

  1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

  2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

  3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub pkulesza@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik nr 1 – opis oferowanego przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 – Wzór umowy

załącznik nr 3 – formularz oferta

załącznik nr 4 – miejsca dostaw

Możliwość komentowania jest wyłączona.