Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wznowienie granic ul. Kokoszycka

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
I. Wykonanie wznowienia granic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) n/w działek stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonych przy ul.Kokoszyckiej:
1) nr 391/18 k.m. 4, obręb Jedłownik, o pow. 0,1258 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00005682/0 – (około 7 punktów granicznych);
2) nr 390/18 i 387/160 k.m. 4, obręb Jedłownik, oraz nr 3338/255 i 3332/237 k.m. 6, obręb Radlin, o łącznej pow. 0,1043 ha, zapisane w księdze wieczystej GL1W/00005682/0 – (około 15 punktów granicznych).
II. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zadania 60 dni od daty podpisania umowy.
III. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
V. Inne informacje:
Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
VII. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25 lipca 2014r. do godz. 1000.
IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik 1 – wznowienie granic ul.Kokoszycka
załącznik 2 – projekt umowy – wzn.granic ul.Kokoszycka

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie wznowienia granic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) n/w działek stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonych przy ul.Kokoszyckiej:
1) nr 391/18 k.m. 4, obręb Jedłownik, o pow. 0,1258 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00005682/0 – (około 7 punktów granicznych);
2) nr 390/18 i 387/160 k.m. 4, obręb Jedłownik, oraz nr 3338/255 i 3332/237 k.m. 6, obręb Radlin, o łącznej pow. 0,1043 ha, zapisane w księdze wieczystej GL1W/00005682/0 – (około 15 punktów granicznych),
w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

„AGRIMENSOR” Jarosław Minko
ul.Grodzisko 37
44-300 Wodzisław Śląski
za kwotę 1.980,00 zł. brutto.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.