Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wznowienie granic ul. Opolskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie wznowienia granic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) nw.działek stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonych przy ul.W.Opolskiego:

 • nr 1774/323 o pow. 0,0272 ha, k.m.3, obręb Wodzisław, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00007398/6,

 • nr 3088/323 o pow. 0,0024 ha, i 3089/323 o pow. 0,0479 ha, k.m.3, obręb Wodzisław, zapisanych w księdze wieczystej GL1W/00000346/8,

  (około 10 punktów granicznych).

 1. Termin realizacji zamówienia:

I etap: Okazanie granic w terenie, przedłożenie kopii protokołu z czynności wznowienia znaków granicznych z podaniem informacji o ewentualnych zmianach dotyczących danych ewidencyjnych.Termin wykonania I etapu 45 dni od daty podpisania umowy.

II etap: Przedłożenie mapy zasadniczej wraz z protokołem potwierdzającym przyjęcie operatu ze wznowienia granic do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu Śl. i przygotowanie dokumentów do ewentualnych zmian w ewidencji oraz w księdze wieczystej, których kopie należy przedłożyć Zamawiającemu. Termin wykonania II etapu 45 dni od daty zakończenia I etapu.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 1. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25 lipca 2014r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik 1 – wznowienie granic ul.Opolskiego
załącznik 2 – projekt umowy – wzn.granic ul.Opolskiego

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie wznowienia granic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) nw. działek stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonych przy ul.W.Opolskiego:

 • nr 1774/323 o pow. 0,0272 ha, k.m.3, obręb Wodzisław, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00007398/6,

 • nr 3088/323 o pow. 0,0024 ha, i 3089/323 o pow. 0,0479 ha, k.m.3, obręb Wodzisław, zapisanych w księdze wieczystej GL1W/00000346/8,

(około 10 punktów granicznych),

w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

mgr inż. Witold Figura

Os.Dąbrówki 13/2, 44-286 Wodzisław Śl.

za kwotę 1.700,00 zł. brutto.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia. 

Możliwość komentowania jest wyłączona.