Ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu w budynku OSP w Wodzisławiu – Jedłowniku.

W związku z koniecznością wykonania remontu murku oporowego i schodów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim-Jedłowniku, położonym przy ulicy Gosława 31 w Wodzisławiu Śląskim, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem dotyczącego w/w remontu.

1.Zamawiający
Gmina Miasto Wodzisław Śląski

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót na wykonanie remontu murku oporowego i schodów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim-Jedłowniku, zaznaczonych na załączonym rzucie.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
Termin wykonania kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót: do dnia 12.05.2014 r.

4.Oferta winna zawierać:
Dokumenty podstawowe: uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia)

5.Cena ofertowa:
Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi. Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności
1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.
2) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót: :najniższa kwota brutto

8. Miejsce i termin składania oferty :
Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na kosztorys inwestorski z przedmiarem na remont murku oporowego i schodów” należy złożyć do dnia 04.04.2014 r. do godz. 13:15.
1. pocztą na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.
2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta
3. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703
4. za pomocą e-maila na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi 07.04.2014 r.
Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525

Załączniki:

1.OFERTA CENOWA
2. RZUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.