Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. J. Michalskiego

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) odwołuje ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławu Śl. przy ul. J. Michalskiego, oznaczonej jako działka nr 3540/295 o pow. 24 m², mapa 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00010038/9, wyznaczony na dzień 07 kwietnia 2016 r. 

Przyczyną odwołania przetargu jest omyłka w treści ogłoszenia, polegająca na błędnym podaniu przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP i zakładce ogłoszenia oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b.

Wodzisław Śl., dnia 07 kwietnia 2016 r.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Możliwość komentowania jest wyłączona.