Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Targowej

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL. ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Targowej mapa 3, obręb Wodzisław, oznaczonej jako działka nr 2249/344, użytek Bi, o pow. 1264 m², opisanej w księdze wieczystej GL1W/00049672/7. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń). Nieruchomość obciążona jest prawem najmu.
Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 113.000,00 zł
Wadium 22.600,00 zł
Minimalne postąpienie 1.130,00 zł
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Wodzisławiu Śl. przy ul. Targowej w strefie centralnej miasta w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy usługowej. Na działce zgodnie z opiniami zarządców sieci uzbrojenia znajdują się:
– sieć wodociągowa Ø 100 mm. oraz sieć kanalizacji sanitarnej będąca w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl., od sieci wod.-kan. należy zachować odległość min. 1,5 m,
– sieć magistralna wodociągowa DN 500 mm oraz komora technologiczna będąca w eksploatacji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągu o przekroju Ø 500, w której nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych wynosi po min. 4,0 mb z obu jego stron. W 2014 r. zostało wykonane wznowienie granic działki przez uprawnionego geodetę.

Działka położona jest zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego dzielnica Centrum – obręb dworców wraz z przyległymi terenami – etap II zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/173/98 z dnia 17.06.1998 r. (ogłoszoną w Dz. U. Województwa katowickiego Nr 37, poz. 593 z dnia 30.12.1998 r.) w terenach oznaczonych symbolem: MU-II-1 – obszar mieszkaniowo-usługowy ekstensywnej zabudowy. Strefa A – ścisła ochrona konserwatorska, W – ochrona archeologiczna.

Przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana samodzielnym obiektem kubaturowym o funkcji mieszkaniowo-usługowej zgodnie z planem, ze względu na istniejące uzbrojenie terenu oraz konieczność zachowania stref ochronnych od infrastruktury. Z uwagi jednak na obecną formę użytkowania działki razem z terenem przyległym widzi się możliwość zagospodarowania działki łącznie z działką lub działkami przyległymi zgodnie przeznaczeniem dopuszczalnym – wymienionym w § 9 ust. 3 tekstu planu cyt.: „3. Ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne:
1) zieleń urządzona,
2) urządzenia związane z działalnością rzemieślniczą oraz inną nieuciążliwą dla otoczenia
działalnością gospodarczą,
3) urządzenia sieci infrastruktury technicznej.”

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umowami najmu na korzystanie z urządzenia targowego oraz rezerwację miejsca zajmowanego na cele handlowe zawartymi pomiędzy jednostką organizacyjną gminy tj. Służbami Komunalnymi Miasta, a osobami fizycznymi. Umowy zostały zawarte na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2015 r Przetarg jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu, aktualnego odpisu księgi wieczystej potwierdzającego tytuł własności do sąsiednich nieruchomości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 22.600,00 zł, w terminie do dnia 3 grudnia 2015 r.

W przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszę przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości. Wadium należy wnieść do dnia 3 grudnia 2015 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao SA. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków, a w przypadku współwłasności nieruchomości przyległych, wadium winno być wniesione przez wszystkich współwłaścicieli.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b w dniu 9 grudnia 2015 r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie
komisji przetargowej w dniu przetargu:
a) dowodu tożsamości,
b) w przypadku osób prawnych, dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,
c) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,
d) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
e) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej lub ksero umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
f) w przypadku współwłasności nieruchomości przyległej, konieczna jest obecność wszystkich współwłaścicieli, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego ze współwłaścicieli, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu współwłaściciela stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
g) promesy MSW, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380),
h) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, uzgodnieniami branżowymi, z zapisami umów najmu obciążającymi przedmiotową nieruchomość warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Nie przedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt a-h skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat, Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,
– Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,
– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienie mediów,
– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją,
Nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
– przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 29 września 2015 r.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczynę jego odwołania do publicznej wiadomości.

Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu
Miasta Wodzisławia Śl., tel. 32 4590507 lub 32 4590509.

Możliwość komentowania jest wyłączona.