Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. J. Michalskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚlĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm)

ogłasza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławu Śl. przy ul. J. Michalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3540/295 o pow. 24 m², mapa 3, obręb Wodzisław, o użytku gruntowym dr, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00010038/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

Obciążenia nieruchomości i zobowiazania wobec nieruchomości:

W dziale III księgi wieczystej ujawnione są wpisy dotyczące wzmianki o ustaleniu lokalizacji sieci szerokopasmowej, które nie obciążają przedmiotowej działki. Dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń). Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 1.300,00 zł

Wadium 260,00 zł

Minimalne postąpienie 20,00 zł

Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. nr XLIX/449/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 05 września 2014 r. poz. 4509, ustala się teren infrastruktury technicznej o symbolu 18IT. Przeznaczenie podstawowe: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, teren gromadzenia odpadów komunalnych.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Wodzisławiu Śl. przy ul. J. Michalskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielomieszkaniowej oraz usługowej. Stanowi niewielką działkę o kształcie zbliżonym do trapeza, porośniętą drzewami. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy J. Michalskiego. Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna oraz kanalizacja deszczowa. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej oraz kanalizacyjnej. Granice przedmiotowej nieruchomości zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Gminę Miasto Wodzisław Śl.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem działki w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, sala 206, piętro I

Forma, termin i miejsce wniesienia wadiów:

Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 22 czerwca 2016 r. z podaniem numeru ewidencyjnego działki.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości na wybraną działkę, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

a) dowodu wniesienia wadium,

b) dowodu tożsamości,

c) w przypadku osób prawnych, dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, pełnomocnictwa notarialne dla osób reprezentujących podmiot.

d) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,

e) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków lub jednego z nich w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu ze stosownym oświadczeniem zawierającym zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu,

f) w przypadku małżonków posiadająch rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej lub ksero umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej poświadczonej notarialnie za zgodność z orginałem.

g) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

h) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją działki w terenie, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).

Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach a-h skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:

– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium,

– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

– Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

wznowienie i okazanie granic nieruchomości Nabywca zleca na koszt własny.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Informację w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b pokój 100, tel. 32/4590508.

Możliwość komentowania jest wyłączona.