Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. u zbiegu ulic Krętej i Mikołaja Kopernika

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl.
u zbiegu ulic Krętej i Mikołaja Kopernika, mapa 2, obręb Wodzisław, oznaczonej jako działka nr 3550/174, użytek dr, o pow. 160 m², opisanej w księdze wieczystej GL1W/00006173/6.

W dziale III księgi wieczystej znajdują się wpisy ograniczonych praw rzeczowych dot. służebności drogowych.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 14.620,00 zł

Wadium 2.924,00 zł

Minimalne postąpienie 150,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

 1. Nieruchomość położona jest w Wodzisławiu Śl. u zbiegu ulic Krętej i Mikołaja Kopernika
  o pow. 160
  m2. Działka jest niezabudowana, płaska, ma kształt nieregularny. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej.

 2. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zagospodarowani przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego dzielnica Centrum – obręb dworców wraz z przyległymi terenami – etap II, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XIX/173/98
  z dnia 17.06.1998 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 37 poz.
  593 z dnia 30.12.1998 r. działka przeznaczona jest pod:

  MU-II-1 – obszar mieszkaniowo-usługowe ekstensywnej zabudowy,

  KL-2, KL-3 – obszary urządzeń komunikacji samochodowej

 1. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14 lipca 2015 r.

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.

  Wadium w wysokości 2.924,00należy wnieść do dnia 18 sierpnia 2015 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA.

 1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości
  na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1

  a) dowodu wpłaty wadium,

  b) dowodu tożsamości,

  c) w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważnych 6 miesięcy), zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność
  z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

  d) oświadczenia drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać
  w dniu przetargu w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży będącej przedmiotem przetargu,

  e) promesy MSW, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380),

  f) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

  Nie przedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt a-f skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

 1. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

  – zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

  – zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

  – przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej
  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej
  o wpłacone wadium.

 2. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
  z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz
  z przyczynę jego odwołania do publicznej wiadomości.

 2. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., tel. 32 4590507 lub 32 4590509.

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

mgr Dariusz Szymczak

Możliwość komentowania jest wyłączona.