Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji miasta Wodzisław Śląski

Prezydent Miasta Wodzisław Śląski działając na podstawie § 7 uchwały nr L/454/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji, oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 4 z 2014 roku, poz. 121 ze zmianami), zaprasza do składania ofert w:
PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI
1. Przedmiot przetargu
Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji Miasta Wodzisław Śląski na kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).
2. Miejsce przetargu
Oferty należy składać na niżej podany adres:
URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski Telefon: 32 459 04 60 Faks: 32 721 87 03 E-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
3. Czas przetargu
Oferty należy składać do dnia 04 listopada 2014 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04 listopada 2014 r. o godz. 12.15.
4. Warunki przetargu
Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.
Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert są możliwe do uzyskania w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej BIP Miasta.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą wiążące do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania konkretnej oferty.

Załączniki:

1. Szczegóły oferty

2. Pakiet informacyjny

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
W PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI
MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI

Prezydent Miasta Wodzisław Śląskiego, w związku z ogłoszeniem pisemnego
przetargu na wybór agenta emisji obligacji Miasta Wodzisław Sląski informuje, iż
termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 06 listopada 2014 roku do godziny 12.00.

Możliwość komentowania jest wyłączona.