Ogłoszenie o poszukiwaniu akredytowanego wykonawcy badań w obrębie nieczynnego składowiska odpadów

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje akredytowanego wykonawcy badań w obrębie nieczynnego składowiska odpadów, przy ul. Skrzyszowskiej, wg poniższego zakresu:

  1. pobór i analiza fizykochemiczna oraz bakteriologiczna 7 prób wody,

Pobór prób nastąpi z 3 piezometrów, 2 studni kopanych zlokalizowanych na posesjach prywatnych oraz 2 punktów sąsiadującego z miejscem składowania cieku wodnego.

W badaniu należy uwzględnić takie parametry wód, jak:

odczyn, przewodność elektryczną, amoniak, azotany, azotyny, ortofosforany rozpuszczone, chlorki, siarczany, fenole lotne (indeks fenolowy), twardość ogólną, wapń, magnez, zasadowość ogólną / alkaliczność całkowitą, zasadowość złożoną (mineralną), substancje rozpuszczone, cyjanki ogólne, substancje ropopochodne, chrom, cynk, kadm, kobalt, mangan, miedź, nikiel, ołów, rtęć, żelazo ogólne, ChZT-Cr-02, BZT5-02 oraz bakterie escherichia coli, grupy coli i enterokoki,

  1. pobór prób gazu składowiskowego z 5 istniejących otworów badawczych z oznaczeniem metanu, dwutlenku węgla, tlenu, amoniaku i siarkowodoru,

wraz z zestawieniem wyników ww. badań laboratoryjnych w formie sprawozdania, porównaniem ich z wynikami badań z 2015 r. i interpretacją, w krótkiej formie opisowej, wpływu badanych parametrów na teren składowiska i otaczające je środowisko.

Zamawiający zastrzega, iż warunkiem koniecznym jest posiadanie akredytacji dla każdego z badanych parametrów, bądź (w ramach ceny umownej) oświadczenie o podwykonawstwie w innej placówce badawczej, posiadającej akredytację dla zleconych parametrów.

Ofertę należy złożyć w terminie do 17.02.2016 r., w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, przy ul. Bogumińskiej 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub faxem pod numer 32 7218703.

Po spełnieniu wymogu akredytacji, pozostałym kryterium wyboru oferty będzie cena 100%.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie pod numer 32 4590552.

Możliwość komentowania jest wyłączona.