Ogłoszenie o poszukiwaniu biegłego z zakresu prawa wodnego w celu sporządzenia opinii

OGŁOSZENIE

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje biegłego z zakresu prawa wodnego, celem sporządzenia opinii do postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j., Dz.U. z 2015 r., poz.469).

Opinia powinna określać, czy w oparciu o ww. przepis prawa doszło do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, z uwzględnieniem:

  1. zmiany rzędnej działek – ukształtowanie terenu nieruchomości,

  2. zablokowania drenażu nieruchomości,

a także rozważenia kwestii tzw. „szkody hipotetycznej”.

Zamawiający zastrzega, iż szczegółowe zapytanie ofertowe skierowane będzie wyłącznie do wykonawców, którzy udokumentują realizację co najmniej jednej podobnej opinii, w przeciągu dwóch ostatnich lat kalendarzowych, a kryterium wyboru oferty będzie cena 100%.

Zainteresowanych proszę o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, pod numerem telefonu 32 4590552 do dnia 19.10.2015 r.

Zgłoszenie zainteresowanego i udokumentowanie spełnienia wymagań skutkować będzie zaproszeniem Zamawiającego do złożenia szczegółowej oferty.

Możliwość komentowania jest wyłączona.