Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy do wymiany ogrodzenia

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 – z póź.zm. )

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Wodzisław Śląski
Biuro Administracyjno – Gospodarcze
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32/4590457 ; e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl
osoba do kontaktu : Elżbieta Kowalska

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania usługi pt: „Wymiana ogrodzenia z siatki na słupkach na ogrodzenie panelowe przetłaczane na podmurówce systemowej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4.”
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
3. Termin realizacji zamówienia : 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
4. Gwarancja na ogrodzenie – minimum 36 miesięcy.

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia
2. Ofertę należy złożyć na formularzu Oferta – Formularz cenowy stanowiącym załącznik nr 3.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15
– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Miasta ul. Bogumińska 4 44 – 300 Wodzisław Śląski
– faksem – nr 32/ 7218703
– mailem – kancelaria@wodzisław-slaski.pl
w terminie : nie później niż do dnia 18.04.2014 r.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV. WYBÓR OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ( np. wykonanie , montaż, transport itp. ). Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto ( łącznie z należnym podatkiem VAT ).
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ( najniższa cena ofertowa ).

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony projekt umowy – załącznik nr 4.

Załączniki:

Ogólny opis wykonania ogrodzenia
Wzór panelu ogrodzeniowego
Oferta – formularz cenowy
Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.