Ogłoszenie o przedstawieniu oferty cenowej na zadanie „Remont instalacji odgromowej budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy ks. W.Kubsza 2.”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego : opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 ( projekt budowlano – wykonawczy)

Termin realizacji zamówienia :30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności : przelew 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji : minimum 36 miesięcy.

Inne informacje : Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32/4590457, e-mail, ag@wodzisław-slaski.pl osoba do kontaktu : Elżbieta Kowalska

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy :

  1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia

  2. Ofertę należy złożyć na formularzu Oferta – Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3.

  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Kryteria wyboru oferty :

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ( np. montaż i demontaż rusztowań, wykonanie , transport itp. ). Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto ( łącznie z należnym podatkiem VAT ).

  2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ( najniższa cena ofertowa brutto ).

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 22.07.2014 roku do godziny 13.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres : Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4

44 – 300 Wodzisław Śląski

– za pośrednictwem faksu : nr 32/7218703

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:
załącznik nr 1
Przedmiar robót – zał. nr 2
Załącznik nr 3- formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Umowa – projekt

Możliwość komentowania jest wyłączona.