Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości gruntowej na Rynku z przeznaczeniem na „ogródki letnie”.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl., położonej na Rynku w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie „ogródka letniego nr 1” oraz „ogródka letniego nr 2” na czas oznaczony od dnia 29 kwietnia 2014 r. do dnia 22 września 2014 r.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: działka nr 3322/44, o pow. 1,0132 ha, mapa 3, obręb Wodzisław, o użytku gruntowym – Bi, zapisana w księdze wieczystej KW Nr GL1W00006173/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Powierzchnia każdego ogródka wynosi 100 m2.
Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego na każdy ogródek wynosi: 3.100,00 zł. (bez podatku VAT).
Minimalne postąpienie wynosi 40 zł.
Wadia w wysokości 620,00 zł. należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., konto nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r.
Za dzień zapłaty wadiów uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wadia wpłacone przez uczestników, którzy przetargi wygrają, zalicza się na poczet kaucji stanowiącej 1 miesięczny czynsz dzierżawny. Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargów na podane przez uczestników konto.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty przetargów wadia oferentów, którzy przetargi wygrali ulegają przepadkowi na rzecz Miasta Wodzisławia Śl.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadia w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważność 3 miesiące od daty sporządzenia), zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,
– oryginał dowodu wpłaty wadium na odpowiedni ogródek letni z podaniem jego numeru przy dokonaniu wpłaty, a w przypadku zamiaru dzierżawy dwóch ogródków należy wpłacić wadia w wysokości po 620,00 zł. na każdy ogródek letni,
– złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i jego przyjęciu bez zastrzeżeń,
– złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją w/w ogródków,
– pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Dokumenty złożone w formie kserokopii winny być opatrzone na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej.
Przetargi na urządzenie i prowadzenie „ogródka letniego nr 1” i „ogródka letniego nr 2” odbędą się w dniu 8 kwietnia 2014 r. o godz. 900 i o godz. 915 (według kolejności ogródków) w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, I piętro,sala 23.
Wysokości czynszów ustalonych w przetargach podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie we właściwej formie.
Podmioty posiadające zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec budżetu miasta Wodzisławia Śl. nie mają prawa przystąpienia do przetargów.
Ogłoszenie niniejsze umieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.:http: www.wodzislaw-slaski.pl
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4a, pokój 104, tel. 32 4590507 lub 32 4590506.

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.