Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wodzisławu Śl. przy ul. Kokoszyckiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA Śl.

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm)

ogłasza

1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wodzisławu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, o łącznej pow. 4783 m²,oznaczonej jako działki nr 2884/255 o pow. 3006 m², nr 2885/255 o pow. 1777 m²o użytku gruntowym RIIIb, mapa 6, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00042784/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń). Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 243.933,00 zł

Wadium 48.786,60 zł

Minimalne postąpienie 2.440,00 zł

Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

2. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, o łącznej pow. 7495 m²,oznaczonej jako działki nr 3019/255 o pow. 1012 m², nr 3020/255 o pow. 2735 m², nr 3021/255 o pow. 367 m², nr 3022/255 o pow. 3381 m², o użytku gruntowym RIIIb, mapa 6, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00006180/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, które nie obciąża w/w działek, zaś dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń). Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 322.285,00 zł

Wadium 64.457,00 zł

Minimalne postąpienie 3.230,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23 %.

Opis nieruchomości nr 1 i 2:

Nieruchomości gruntowe są niezabudowane położone poza strefą centralną miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz w niedalekiej odległości od zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomości są kształtu regularnego porośnięte drzewami samosiejkami. Oddalone od centrum miasta o około 3 km. Teren nieruchomości pochylony jest w kierunku południowym. W odległości około 7 m od północnej granicy nieruchomości wzdłuż ul. Kokoszyckiej przebiega sieć wodociągowa będąca w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o w Wodzisławiu Śl. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i teletechnicznej oraz kanalizacji deszczowej. Nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kokoszyckiej. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone w terenie w dniu 10.09.2013 r. przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Gminę Miasto Wodzisław Śl. Ponowne wznowienie granic nieruchomości objętych przetargiem może odbyć się na wniosek i koszt nabywców nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargów uczestnicy zobowiązani do zapoznania się z lokalizacją i stanem nieruchomości w terenie, oraz uzgodnieniami branżowymi.

Terminy przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż w/w nieruchomości zakończonych wynikiem negatywnym:

a) w dniu 04.09.2014 r. pierwsze przetargi,

b)w dniu 27.11.2014 r. drugie przetargi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.- obszar położony przy ul. Kokoszyckiej-Osiedle ,,Batory” wraz z przylegającymi terenami, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLVIII/479/2006 z dnia 28.09.2006 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 137, poz. 3895 z dnia 28.11.2006 r. nieruchomości położone są w terenach oznaczonych symbolem planu 8 U- tereny zabudowy usługowej.

Terminy i miejsce przetargów:

Przetargi odbędą się w dniu 26 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, sala 206, piętro I w następującej kolejności :

– poz. 1, nieruchomość o pow. 4783 m² przy ul. Kokoszyckiej o godz. 1000,

– poz. 2, nieruchomość o pow. 7495 m² przy ul. Kokoszyckiej o godz. 1030.

Wadia w podanej wysokości winny być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 19maja 2015 r. z podaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest dokonanie wpłaty wadiów w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

a) dowodu tożsamości,

b)w przypadku osób prawnych, ksero aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego( ważny 6 miesięcy), stosowne pełnomocnictwa,

c) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, aktualnego zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

d) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków lub jednego z nich w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu ze stosownym oświadczeniem zawierającym zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

e) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej,

f) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

g)pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi, dokumentami geodezyjnymi dotyczącymi wznowienia granic oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru przed przetargiem).

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

– przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:

– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium,

– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

– przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Kokoszyckiej, inwestor winien uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.),
-w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

– Nabywcy są zobowiązani na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywcy we własnym zakresie uzyskają indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywcy dokonają ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

Przetargi przeprowadzone zostaną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490)

Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, pokój 100, tel. 32/4590508.

Pełna treść ogłoszenia o przetargach podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu www.wodzislaw-slaski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wodzislaw-slaski.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.