Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca oraz ulicy Grodzisko

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm)

ogłasza

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca, o łącznej pow. 656 m², oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2564/138 o pow. 376 m², o użytku gruntowym Bi, karta mapy 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00037794/4, nr 2566/138 o pow. 280 m², o użytku gruntowym Bi, karta mapy 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00050671/0.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:

Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów (obciążeń).

Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 98.400,00 zł

Wadium 19.680,00 zł

Minimalne postąpienie 990,00 zł

Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLIX/449/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 05 września 2014 r. poz. 4509, nieruchomości położone są w terenach o symbolu planu 48U – tereny usług publicznych i komercyjnych.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości składają się z dwóch sąsiadujących ze sobą działek, niezabudowanych położonych w strefie centralnej miasta w odległości około 400 m od rynku miasta. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz szkoła. Działki posiadają kształt zbliżony do trapezu. Teren działek usytuowany jest na różnych poziomach oddzielony łagodnymi skarpami. Na terenie działki nr 2564/138 znajduje się nieczynna studnia, która została zasypana. Przy północnej granicy nieruchomości przebiegają kable energetyczne eND pozostawione na działkach z przyłącza usuniętego budynku pawilonu. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej. Zjazd z nieruchomości należy zaprojektować przy granicy z posesją zlokalizowaną na działce nr 2089/138. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej. Granice działek zostały prawnie ustalone w terenie przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Gminę Miasto Wodzisław Śl. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

2. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko, karta mapy 8, obręb Wodzisław opisanej księdze wieczystej nr GL1W/00007340/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

L.p.

nr działki

Powierzchnia

Użytek gruntowy

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Minimalne postąpienie

1.

2381/61

1168 m²

RIVa

61.760,00 zł

12.352,00 zł

620,00 zł

2.

2383/61

1216 m²

RIIIb, RIVa

64.297,00, zł

12.859,40 zł

650,00 zł

3.

2384/61

1214 m²

RIIIb,RIVa

64.191,00 zł

12.838,20 zł

650,00 zł

Dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące przejazdu, przechodu i przepędu bydła na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Wodzisław Rola,wykaz 85, wpisano 20.10.1925 r. przepisano 04.06.1993 r., z KW Wodzisław Rola wykaz 150), które nie obciąża w/w działek, zaś dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXII/220/2008 z dnia 24.04.2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132, poz. 2591 z dnia 18.07.2008 r., działki położone są w terenach oznaczonych symbolem planu: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym:

– pierwszego przetargu w dniu 20.11.2014 r.

– drugiego przetargu w dniu 26.03.2015 r.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość obejmująca trzy geodezyjnie wydzielone działki, położona jest poza strefą centralną miasta w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów leśnych. Działki są kształtu regularnego, porośnięte trawą z lekkim spadkiem terenu w kierunku południowo-zachodnim. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką betonową. Granice działek zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Gminę Miasto Wodzisław Śl. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem działek w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

Termin i miejsce przetargów:

Przetargi odbędą się w dniu 16 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I, według następującej kolejności:

– godz. 10.00 nieruchomości przy ul. 26 Marca,

– godz. 10.30 działki przy ul. Grodzisko, poz. 1, 2, 3.

Forma, termin i miejsce wniesienia wadiów:

Wadia w podanych wysokościach winny być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 08 lipca 2015 r. z podaniem numeru ewidencyjnego działki. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez osoby fizyczne na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest dokonanie wpłaty wadiów w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargów:

a) dowodu wniesienia wadium,

b) dowodu tożsamości,

c) w przypadku osób prawnych, aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosowne pełnomocnictwa,

d) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, aktualnego zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

e) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków lub jednego z nich w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu ze stosownym oświadczeniem zawierającym zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

f) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej,

g) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

h) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i zagospodarowaniem wybranej nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru przed przetargiem).

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej.

Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach a-h skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości dla wygrywającego przetarg, w dniu zapłaty pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:

– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium,

– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych :

– przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.), dot. działek przy ul. Grodzisko

– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

– Nabywca zobowiązany jest własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,

– wznowienie i okazanie granic działek Nabywcy zlecają na koszt własny.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego nie ponosi odpowiedzialności za przebieg podziemnych mediów przez nieruchomości nieujawnionych w Powiatowym Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym w Wodzisławiu Śl.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

Przetargi przeprowadzone zostaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1490).

Informacji w sprawie przetargów udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji, Urzędu Miasta Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 4 A, pokój 100, piętro I, tel. 32/4590508.

Możliwość komentowania jest wyłączona.