Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA Śl.

ogłasza

przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko, mapa 8, obręb Wodzisław opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00007340/5, oznaczonej jako działki:

L.p.

nr działki

Powierzchnia

Użytek gruntowy

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Minimalne postąpienie

1.

2380/61

949 m²

RIVa

65.168,00, zł

13.033,60 zł

660,00 zł

2.

2381/61

1168 m²

RIVa

80.207,00 zł

16.041,40 zł

810,00 zł

3.

2383/61

1216 m²

RIIIb, RIVa

83.503,00, zł

16.700,60 zł

840,00 zł

4.

2384/61

1214 m²

RIIIb,RIVa

83.365,00 zł

16.673,00 zł

840,00 zł

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, które nie obciąża działek, zaś dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

Sprzedaż działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XXII/220/2008 z dnia 24.04.2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132, poz. 2591 z dnia 18.07.2008 r. działki położone są w terenach oznaczonych symbolem planu: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość obejmująca geodezyjnie wydzielone działki położona jest poza strefą centralną miasta w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów leśnych. Działki są kształtu regularnego, porośnięte trawą z lekkim spadkiem terenu w kierunku południowo-zachodnim. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką betonową.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Ofiar Oświęcimskich, mapa 3, obrębWodzisław, o łącznej pow. 4378 m², oznaczonychjako działki nr 3386/141 o pow. 1219 m², nr 3387/141 o pow. 1115 m², 3388/141 o pow. 1566 m², nr 3389/141 o pow. 478 m², o użytkach gruntowych RIVa, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00007340/5.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności drogowe, które nie obciążają w/w działek, zaś dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 171.924,00 zł

Wadium 34.384,80 zł

Minimalne postąpienie 1.720,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :

Dla terenu na którym położona jest nieruchomość miasto nie posiada planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr IU.II.7332-1-5/10 z dnia 14.05.2010r. dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków jednorodzinnych wraz z garażami przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Wodzisławiu Śl.”, z którą uczestnicy przetargu, powinni zapoznać się przed przetargiem

Opis nieruchomości :

Nieruchomość położona jest w niewielkiej odległości od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przebiegającej linii kolejowej o średnim natężeniu ruchu. Jest niezabudowana, kształtu regularnego, porośnięta trawą. Usytuowana jest w terenie płaskim z lekkim nachyleniem w kierunku północno – zachodnim. Teren nieruchomości obniżony jest skarpą w stosunku do ul. Ofiar Oświęcimskich. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.. Przez działkę nr 3388/141 przebiega sieć kanalizacyjna Ø 200, natomiast w południowej części działki nr 3386/141 przebiega sieć gazowa. Z uwagi na przebiegający przez działkę nr 3389/141 (geodezyjnie wydzieloną drogę dojazdową) rurociąg wody dołowej Ø 400 mm, konieczne jest zachowanie pasa ochronnego nad czynnym rurociągiem, tj. 6 mb (po 3 mb od osi rurociągu). W pasie tym nie należy posadawiać budynków i budowli oraz nie prowadzić nasadzeń drzew i krzewów. Nie należy wykonywać nawierzchni stałych, a jedynie z elementów rozbieralnych. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej gazowej oraz kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez poszczególnych właścicieli sieci, które Nabywcy nieruchomości winni uzyskać we własnym zakresie.

Przetargi odbędą się w dniu 20 listopada 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 206, piętro I, według następującej kolejności :

  • godz. 1100 działki położona przy ul. Grodzisko, poz. 1, 2, 3, 4,

  • godz. 1130 nieruchomość położona przy ul. Ofiar Oświęcimskich.

Wadia w podanych wysokościach winny być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 13listopada 2014 r. z podaniem numeru ewidencyjnego działki. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez osoby fizyczne na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

1. dowodu wniesienia wadium,

2. dowodu tożsamości,

3. w przypadku osób prawnych, aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, stosowne pełnomocnictwa,

4. w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, aktualnego zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

5. oświadczenie drugiego współmałżonka w przypadku osób fizycznych posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu przetargu oraz Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

6. promesy MSWiA, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumienia przepisów ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.),

7. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją działki, wstępnymi uzgodnieniami branżowymi warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargów podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywających przetargi, w dniu zapłaty pełnej ceny należności,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

– przepadkowi, jeżeli uczestnicy wygrywający przetarg uchylą się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywcy nieruchomości ustaleni w przetargach zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej:

– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium,

– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

– Nabywcy są zobowiązani na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywcy we własnym zakresie uzyskają indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywcy dokonają ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

Przetargi przeprowadzone zostaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Informacji w sprawie przetargów udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji telefon kontaktowy 32/4590508.

Możliwość komentowania jest wyłączona.