Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących właśność Gminy Wodzisław Śląski

1. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wiklinowej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2199/60 o pow. 512 m², karta mapy 2, obręb Wodzisław, o użytku gruntowym B, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00033854/2.

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto) 180.000,00 zł

Wadium 36.000,00 zł

Minimalne postąpienie 1.800,00 zł

Dostawa nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT).

Opis nieruchomości :

Nieruchomość położona jest na osiedlu domów jednorodzinnych, zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny jest z lat 80-tych XX-wieku, o pow. użytkowej 148,57 m². Budynek jest częściowo podpiwniczony o pow. piwnic 9,90 m² i pow. kotłowni 9,75 m². Wyposażony jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną, wodną ze studni głębinowej, ogrzewanie z własnej kotłowni. Konstrukcja budynku ściany murowane, strop betonowy. Dach budynku jest płaski kryty papą. Stolarka okienna PCV z lat 90-tych, natomiast stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna płytowa. Tynki w budynku cementowo – wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Na posadzkach znajdują się płytki ceramiczne, natomiast na podłogach panele. Brak ocieplenia budynku. Elewacja budynku w stanie dobrym. Budynek gospodarczy jest o pow. użytkowej 15,60 m² i posiada instalację elektryczną. Dach budynku płaski pokryty papą, okna drewniane, stolarka drzwiowa metalowa. Cały teren działki gruntu, na którym usytuowane są zabudowania ogrodzony jest płotem metalowym wraz z furtką i bramą. Na terenie nieruchomości posadowiony jest garaż blaszany, nie związany trwale z gruntem. Teren nieruchomości jest całkowicie zagospodarowany, pokryty trawą, z pojedynczymi drzewami iglastymi. Dojazd do nieruchomości od ul. Pszowskiej poprzez drogą osiedlową o nawierzchni asfaltowej. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Oględzin nieruchomości można dokonywać po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 32/4590525 lub 32/4590508.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, miasto nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., Nr XXIV/232/2012 z dnia 26.09.2012 r., nieruchomość położona jest w terenach o symbolu OZ – obszary zabudowane.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym:

– w dniu 27.03.2014 r. pierwszego przetargu,

w dniu 11.07.2014 r. drugiego przetargu,

w dniu 30.09.2014 r. trzeciego przetargu.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej,oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 391/18 o pow. 1258 m², karta mapy 4, obręb Jedłownik, o użytku gruntowym RIIIa,opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00005682/0.

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 86.071,00 zł

Wadium 17.214,20 zł

Minimalne postąpienie w przetargu 870,00 zł

Dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) wg stawki 23%.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/449/2014 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląski z dnia 26.08.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 4509 z dnia 05.09.2014 r., nieruchomość położona jest w terenach usług publicznych i komercyjnych o symbolu planu 29 – U1 z przeznaczeniem podstawowym : usługi publiczne i komercyjne, usługi związane z obsługą pojazdów.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest niezabudowana położona poza strefą centralną miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz zabudowy jednorodzinnej szeregowej, wielorodzinnej i usługowo – handlowej. Nieruchomość jest kształtu regularnego porośnięta trawą. Położona jest w drugiej linii zabudowy. Dojazd do nieruchomości od strony ulicy Kokoszyckiej, poprzez drogę wewnątrzosiedlową utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i gazowej.

3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko, karta mapy 8, obręb Wodzisław opisanej księdze wieczystej nr GL1W/00007340/5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki :

L.p.

nr działki

Powierzchnia

Użytek gruntowy

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Minimalne postąpienie

1.

2381/61

1168 m²

RIVa

80.207,00 zł

16.041,40 zł

810,00 zł

2.

2383/61

1216 m²

RIIIb, RIVa

83.503,00, zł

16.700,60 zł

840,00 zł

3.

2384/61

1214 m²

RIIIb,RIVa

83.365,00 zł

16.673,00 zł

840,00 zł

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, które nie obciąża działek, zaś dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

Dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXII/220/2008 z dnia 24.04.2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132, poz. 2591 z dnia 18.07.2008 r., działki położone są w terenach oznaczonych symbolem planu: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu ustnego nieograniczonego zakończonego wynikiem negatywnym:

– w dniu 20.11.2014 r pierwszego przetargu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość obejmująca geodezyjnie wydzielone działki, położona jest poza strefą centralną miasta w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów leśnych. Działki są kształtu regularnego, porośnięte trawą z lekkim spadkiem terenu w kierunku południowo – zachodnim. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką betonową.

Przetargi odbędą się w dniu 26 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 206, piętro I, według następującej kolejności :

– godz. 1000 nieruchomość położona przy ul. Wiklinowej,

– godz. 1020 nieruchomość położona przy ul. Kokoszyckiej,

– godz. 1040 działki przy ul. Grodzisko, poz. 1, 2, 3.

Wadia w podanych wysokościach winny być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 19 marca 2015 r. z podaniem numeru ewidencyjnego działki. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez osoby fizyczne na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

1. dowodu wniesienia wadium,

2. dowodu tożsamości,

3. w przypadku osób prawnych, aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, stosowne pełnomocnictwa,

4. w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, aktualnego zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

5. oświadczenie drugiego współmałżonka w przypadku osób fizycznych posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu przetargu oraz Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

6. zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumienia przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r, poz. 1380),

7. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją działki w terenie, wstępnymi uzgodnieniami branżowymioraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (dotyczy działek przy ul. Grodzisko i ul. Kokoszyckiej),

8. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości w terenie, stanem technicznym oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (dotyczy nieruchomości przy ul. Wiklinowej 6.)

Wpłacone wadium przez uczestników przetargów podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości dla wygrywających przetargi, w dniu zapłaty pełnej ceny sprzedaży nieruchomości,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

– przepadkowi, jeżeli uczestnicy wygrywający przetarg uchylą się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywcy nieruchomości ustaleni w przetargach zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej:

– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium,

– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych :

– przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Kokoszyckiej i Grodzisko, inwestor winien uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.),

w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

– Nabywcy są zobowiązani na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywcy we własnym zakresie uzyskają indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywcy dokonają ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

Przetargi przeprowadzone zostaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity z 2014 r.poz. 1490).

Informacji w sprawie przetargów udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji telefon kontaktowy 32/4590508.

Możliwość komentowania jest wyłączona.