OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA Śl. ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA Śl.ogłaszaprzetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośćGminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej,o łącznej pow. 1043 m², oznaczonej jako działki : nr 390/18 o pow. 817 m², mapa 4, obręb Jedłownik o użytku gruntowym RIIIa, RIIIb, nr 387/160 o pow. 52 m², mapa 4, obręb Jedłownik o użytku gruntowym dr, nr 3338/255 pow. 52 m², mapa 6, obręb Radlin o użytku gruntowym Bi, nr 3332/237 o pow. 122 m², mapa 6, obręb Radlin o użytku gruntowym dr, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00005682/0.

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 75.456,00 zł
Wadium 15.091,20 zł

Minimalne postąpienie 760,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana położona poza strefą centralną miasta w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz zabudowy jednorodzinnej szeregowej, wielorodzinnej i usługowo-handlowej. Nieruchomość jest kształtu regularnego, porośnięta trawą. Położona jest w pierwszej linii zabudowy. Posiada dostęp do drogi publicznej ul. Kokoszyckiej poprzez publiczną drogę lokalną o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i gazowej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego- obszar położony przy ul. Kokoszyckiej – osiedle ,, Batory” wraz z przyległymi terenami, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., Nr XLVIII/479/06 z dnia 28.09.2006r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 137, poz. 3895 z dnia 28.11.2006r., położone są : działka nr 3332/237 w terenach 7U- zabudowy usługowej, działki nr 390/18, 387/160, 3338/255 położone są w terenach 7U zabudowy usługowej, 55 KDL- publicznych dróg lokalnych.

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 12.09.2013r. został zakończony wynikiem negatywnym.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kopernika, mapa 3, obręb Wodzisław, o łącznej pow. 533 m², oznaczonej jako działki 3290/82, 3295/82 o użytku gruntowym N, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00057951/6.
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 25.360,00 zł

Wadium 5.072,00 zł

Minimalne postąpienie 260,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieczynnej linii kolejowej. Nieruchomość jest niezabudowana porośnięta trawą oraz drzewami samosiejkami. Posiada dostęp do drogi publicznej ul. Kopernika poprzez geodezyjnie wydzieloną drogę wewnętrzną, oznaczoną jako działka nr 3288/82, stanowiącą własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., która zostanie urządzona przez Miasto Wodzisław Śl. jako zadanie inwestycyjne do końca września 2014r. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :

Dla terenu na którym położone są nieruchomości miasto nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. Została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr Ar.7332-170/06 z dnia 28.11.2006r. dla inwestycji pn. budowa budynków jednorodzinnych wraz z garażami przy ul. Kopernika.

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 24.10.2013r. został zakończony wynikiem negatywnym.

 

Przetargi odbędą się w dniu 6 lutego 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I, według następującej kolejności :

– godz. 1000 nieruchomość położona przy ul. Kokoszyckiej, poz. 1

  • godz. 1020 nieruchomość położona przy ul. Kopernika, poz. 2

 

Wadia w podanych wysokościach winny być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 30 stycznia 2014r. z podaniem numeru ewidecyjnego działki lub działek .

Za datę wniesienia wadiów uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez małżonków.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest dokonanie wpłaty wadiów w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

1. dowódów wniesienia wadiów,

2. dowodu tożsamości,

3. w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot,

Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

4. oświadczenie drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu przetargu oraz Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

5. promesy MSWiA, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumienia przepisów ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. nr 54, poz. 245 ze zm.),

6. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, wstępnymi uzgodnieniami branżowymii warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargów podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywających przetargi,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
  • przepadkowi, jeżeli uczestnicy wygrywający przetarg uchylą się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Nabywcy nieruchomości ustaleni w przetargach zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej:
  • do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium,
  • pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  • w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,
  • Nabywcy są zobowiązani na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,
  • w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywcy we własnym zakresie uzyskają indywidualne zapewnienia dostawy mediów,
  • w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywcy dokonają ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

 

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

 

Przetargi przeprowadzone zostaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z poźn. zm.).

 

Informacji dotyczących przetargów można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, pokój 100, tel. 32/4590508, 32/4590507.

Możliwość komentowania jest wyłączona.