OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA Śl. ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego

1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, mapa 4, obręb Jedłownik, o łącznej pow. 7279 m²,oznaczonych jako działki:

 1. – nr 502/2o pow. 6777 m², o użytku gruntowym RIIIa, RIIIb, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/0005682/0. Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

  – nr 505/30 o pow. 189 m², o użytku gruntowym RIIIb, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00006174/3. W dziale III w/w księgi wieczystej wpisane jest prawo drogi, które nie obciąża w/w działki, natomiast dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

  – nr 507/5 o pow. 313 m², o użytku gruntowym RIIIb, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00026083/4. W dziale III księgi wieczystej wpisany jest ciężar, celem łącznego obciążenia tu przeniesiono z dobra rycerskiego Jedłownik, które nie obciąża w/w działki, natomiast dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

 2. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 240.207,00 zł
  Wadium 48.041,40 zł
  Minimalne postąpienie w przetargu 2.410,00 zł
  Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

 Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 04.01.2013r.

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 04.06.2013 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 03.10.2013 r.

 Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego – obszar położony przy ul. Kokoszyckiej- Osiedle ,,Batory” wraz z przylegającymi terenami, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLVIII/479/2006 z dnia 28.09.2006r. ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 137, poz. 3895 z dnia 28.11.2006r., działki położone są w strefie 34 MNS- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.

2. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, mapa 4, obręb Jedłownik,o łącznej pow. 7558 m²,oznaczonej jako działki:

– nr 394/14o pow. 1668 m², o użytku gruntowym RIIIa, RIIIb, nr 395/11 o pow. 1970 m² o użytku gruntowym RIIIa, RIIIb, nr 396/10 o pow. 1537 m² o użytku gruntowym RIIIb, nr 500/11 o pow. 2383 m² o użytku gruntowym RIIIa, RIIIb, RIVa, opisane w księdze wieczystej nr GL1W/0005682/0. Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

 Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 249.414,00 zł
Wadium 49.882,80 zł
Minimalne postąpienie w przetargu 2.500,00 zł
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

 Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 04.01.2013 r.

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 04.06.2013 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 03.10.2013 r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego- obszar położony przy ul. Kokoszyckiej-Osiedle ,,Batory” wraz z przylegającymi terenami, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLVIII/479/2006 z dnia 28.09.2006 r. ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 137, poz. 3895 z dnia 28.11.2006 r., działki położone są w strefie 33 MNS – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są poza strefą centralną miasta w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz niedalekiej odległości od zabudowy komercyjnej i mieszkaniowej. Działki są kształtu regularnego, porośnięte trawą oraz drzewostanem powyżej 10 lat. Dojazd do działek od ulicy Kokoszyckiej, poprzez wydzieloną drogę wewnątrzosiedlową, częściowo urządzoną prowadzącą do zabudowy szeregowej. Pozostała część nieurządzonej drogi dojazdowej do nieruchomości zostanie wybudowana przez Miasto jako zadanie inwestycyjne na 2013r. Gmina Miasto Wodzisław Śląski posiada pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. ,,Budowa drogi do obsługi sprzedawanych działek budowlanych na Os. Batory (ul. Kokoszycka). W pobliżu działek przebiega nieczynna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i kanał c.o. bez instalacji ciepłowniczej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Przetargi odbędą się w dniu 10 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I, począwszy od godz.1000 według następującej kolejności :

– godz. 1000 nieruchomości nr 1,

– godz. 1020 nieruchomość nr 2.

 Wadia w podanych wysokościach winny być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 03 grudnia 2013r. z podaniem numerów ewidecyjnych działek.
Za datę wniesienia wadiów uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest dokonanie wpłaty wadiów w wyznaczonym terminie, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

1. dowodu wpłaty wadium,
2. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

3. oświadczenie drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu przetargu oraz Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ,

4. promesy MSWiA, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumienia przepisów ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. nr 54, poz. 245 ze zm.),

5. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, wstępnymi uzgodnieniami branżowymii warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Nieprzedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt 1-5 skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

 Wpłacone wadium przez uczestników przetargów podlega :

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywających przetargi,

 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

 • przepadkowi, jeżeli uczestnicy wygrywający przetarg uchylą się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywcy nieruchomości ustaleni w przetargach zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej:

 • do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium,

 • pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 • w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę.

 • Nabywcy są zobowiązani na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

 • w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywcy we własnym zakresie uzyskają indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

 • w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywcy dokonają ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

Przetargi przeprowadzone zostaną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z poźn. zm.).

Informacji w sprawie przetargów udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji tel. 32/4590507, 32/4590508.

Ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: bip.wodzislaw-slaski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b.

Możliwość komentowania jest wyłączona.