Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej na ulicy Kokoszyckiej

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ogłasza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wodzisławu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, o łącznej pow. 7495 m², oznaczonej jako działki nr 3019/255 o pow. 1012 m² (RIIIb), nr 3020/255 o pow. 2735 m² (RIIIb), nr 3021/255 o pow. 367 m² (R IIIb), nr 3022/255 o pow. 3381 m², mapa 6, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00006180/8.
W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, które nie obciąża w/w działek, zaś dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 434.710,00 zł
Wadium 86.942,00 zł
Minimalne postąpienie 4.350,00 zł
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23 %.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana położona poza strefą centralną miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz w niedalekiej odległości od zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość jest kształtu regularnego porośnięta drzewami samosiejkami. Jest to teren oddalony od centrum miasta o około 3 km. Teren nieruchomości pochylony jest w kierunku południowym. W odległości około 7 m od północnej granicy nieruchomości wzdłuż ul. Kokoszyckiej przebiega sieć wodociągowa będąca w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o w Wodzisławiu Śl. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i teletechnicznej oraz kanalizacji deszczowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kokoszyckiej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.- obszar położony przy ul. Kokoszyckiej-Osiedle ,,Batory” wraz z przylegającymi terenami, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLVIII/479/2006 z dnia 28.09.2006 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 137, poz. 3895 z dnia 28.11.2006 r. nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem planu 8 U- tereny zabudowy usługowej.

Termin i miejsce przetargu :
Przetarg odbędzie się w dniu 04 września 2014 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, sala 206, piętro I:

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. z dnia 28 sierpnia 2014 r. z podaniem numeru ewidecyjnego nieruchomości.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
– dowodu potwierdzającego wniesienia wadium,
– dowodu tożsamości,
– w przypadku osób prawnych ksero aktualnego wypisu z KRS (ważny 6 miesięcy), opatrzonego klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, aktualną datą i poświadczonego podpisem osoby upoważnionej, oryginał wypisu do wglądu,
– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wydruk wygenerowany ze strony internetowej.
– oświadczenie drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu przetargu oraz w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– promesę MSWiA, zawierającą zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 nr 167, poz. 1758 ze zm.),
– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, wstępnymi uzgodnieniami branżowymi i warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
– przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:
– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium,
– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,
– Nabywcy są zobowiązani na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,
– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywcy we własnym zakresie uzyskają indywidualne zapewnienia dostawy mediów,
– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywcy dokonają ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzenim Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, pokój 100, tel. 32/4590508.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu www.wodzislaw-slaski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wodzislaw-slaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b.

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.