Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej na ulicy Marklowickiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚlĄSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm)

ogłasza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławu Śl. przy ul. Marklowickiej, o łącznej pow. 10.390 m², oznaczonej jako działki nr 2211/210 o pow. 10.370 m², nr 2212/210 o pow. 20 m² o użytku gruntowym Bp, karta mapy 9, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00070900/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

Obciążenia nieruchomości i zobowiazania wobec nieruchomości:

W dziale III księgi wieczystej ujawnione są wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych. Wpis nr 4 obciąża nieruchomość służebnością gruntową o treści z par. 3 umowy ustanowienia służebności gruntowej Rep. A nr 3612/2014 z dnia 27.06.2014 r. na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objetej księgą wieczystą nr GL1W/00070274/3 jako dojazd do nieruchomości sąsiedniej po części działki nr 2211/210 o pow. 540 m² i nr 2212/210 o pow. 20 m². Pozostałe wpisy nie obciążają nieruchomości. Dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń)

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 439.380,00 zł

Wadium 87.876,00 zł

Minimalne postąpienie 4.400,00 zł

Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w odległości około 2 km od strefy centralnej miasta. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte trawą, krzewami oraz pojedynczymi drzewami samosiejkami. Kształt działek nieregularny. Teren nieruchomości zróżnicowany wysokościowo. Nieruchomość usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów produkcyjno-usługowych, zabudowy magazynowej i terenów niezabudowanych. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej biegnącą od strony ul. Marklowickiej, głównej arterii komunikacyjnej w tym rejonie miasta o kierunku Wodzisław-Żory. W odległości około 6 km znajduje się węzeł komunikacyjny autostrady A-1. Przez nieruchomość przebiega kanalizacja deszczowa z drożnymi studniami. Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone w terenie przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Gminę Miasto Wodzisław Śl. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.- zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XXII/225/04 z dnia 24.06.2004 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 75, poz. 2240 z dnia 11.08.2004 r., położona jest w terenach oznaczonych symbolem planu : PU tereny usługowo-produkcyjne.

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 01 października 2015 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.

Forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 23 września 2015 r. z podaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

a) dowodu wniesienia wadium,

b) dowodu tożsamości,

c) w przypadku osób prawnych, ksero aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 6 miesięcy), stosowne pełnomocnictwa,

d) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, aktualnego zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

e) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków lub jednego z nich w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu ze stosownym oświadczeniem zawierającym zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

f) w przypadku małżonków posiadająch rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej,

g) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

h) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi, oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej.

Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach a-h skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawaria umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:

– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium,

– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

– Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

– ponowne wznowienie i okazanie granic nieruchomości objętej przetargiem Nabywca zleca na koszt własny.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, pokój 100, tel. 32/4590508, 32/4590507

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl.

Mieczysław Kieca

Możliwość komentowania jest wyłączona.