Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego – ul. Św. Jana

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie wyceny dla celów zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonych
  w Wodzisławiu Śl.
  przy ul. Św. Jana, oznaczonych jako działki:

  – nr 3352/317 o pow. 0,0061 ha, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00000170/3,

  – nr 3353/317 o pow. 0,0124 ha, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00000170/3,

  – nr 3453/317 o pow. 0,0050 ha, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00000170/3,

  – nr 3455/317 o pow.0,0091 ha, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00000760/6,

  – nr 3355/317 o pow.0,0124 ha, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00006173/6,

  karta mapy 3, obręb Wodzisław.

 2. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty zawarcia umowy.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziala Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa cena brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 24 lipca 2014r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik 1 – ul.Św.Jana
załącznik 2 – projekt umowy – operat ul.Św.Jana
wybór oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.