Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego: ul. Tysiąclecia 88/7

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej. Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy: lokal mieszkalny Nr 88/7 położony w budynku przy ul.Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1725/138, o pow. 795 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00007396/2, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

II. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty zawarcia umowy.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500.

Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota netto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 26 maja 2014r. do godz. 1200.

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

1) w formie pisemnej na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik – lokal ul.Tysiąclecia 88-7
załącznik – wybór oferty

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.