OGŁOSZENIE O PRZETARGU- UL. RYBNICKA

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm)
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Rybnickiej, oznaczonej jako działka nr 2691/23 o pow. 480 m², mapa 8, obręb Wodzisław, o użytku gruntowym N, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00005964/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń). Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 21.635,00 zł
Wadium 4.327,00 zł
Minimalne postąpienie 220,00 zł
Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego – dla pojedynczych działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta, zatwierdzonym Uchwałą nr VI/39/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 24.02.2011r., nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem planu 43U – teren zabudowy usługowej.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana położona w rejonie ul. Rybnickiej, w otoczeniu terenów niezabudowanych usługowych oraz w bliskiej odległości torów kolejowych. Teren nieruchomości jest nierówny, porośnięty trawą i drzewami samosiejkami. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz do infrastruktury technicznej. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone w terenie przez geodetę uprawnionego, w związku z realizacją zlecenia przez Gminę Miasto Wodzisław Śl.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 04 lipca 2016 r.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Przetarg jest ograniczony do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 1683/23; nr 1684/23; 1685/23; 2182/185; 1206/23. Ograniczenie wynika z faktu, że nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, z uwagi na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta
Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, sala 206, piętro I.

Osoby, dla których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu
zobowiązane są do:
1. wniesienia wadium w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 11 października 2016 r. z podaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków, a w przypadku współwłasności nieruchomości przyległych, wadium winno być wniesione przez wszystkich współwłaścicieli.
2. złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu zawierającego:
– imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego,
– odpis z księgi wieczystej potwierdzający tytuł własności do nieruchomości przyległej wydany nie później niż 1 miesiąc przed terminem przetargu,
– kserokopię wpłaty wadium,
w terminie do dnia 11 października 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, w dniu 19 października 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji
przetargowej w dniu przetargu:
1. dowodu tożsamości,
2. w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
3. w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, kserokopia umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej,
4. w przypadku współwłasności nieruchomości przyległej, konieczna jest obecność wszystkich współwłaścicieli, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego ze współwłaścicieli, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu w imieniu współwłaściciela stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
5. w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,
6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi, oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).

Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach 1-6 skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy
notarialnej:
– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium,
– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości,

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:
– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywca
nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta
Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,
– Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji
uzbrojenia technicznego,
– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie
uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,
– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca
dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
– wznowienie i okazanie granic nieruchomości Nabywca zleca na koszt własny.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1490).

Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, pokój 100, tel. 32/4590508.

PREZYDENT MIASTA
MIECZYSŁAW KIECA

Możliwość komentowania jest wyłączona.