OGŁOSZENIE O PRZETARGU- UL. WIEJSKA

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm)

ogłasza
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławu Śl. przy ul. Wiejskiej, oznaczonej jako działka nr 500/101 o pow. 9828 m², mapa 1, obręb Marusze, o użytkach gruntowych R/RIVb o pow. 6195 m², R/RV o pow. 3633 m², opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00006177/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

Obciążenia nieruchomości i zobowiazania wobec nieruchomości:
Dział III i IV wolny jest od wpisów (obciążeń). Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 365.000,00 zł
Wadium 73.000,00 zł
Minimalne postąpienie 3.650,00 zł
Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., nr XLIX/449/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 05 września 2014 r. poz. 4509, nieruchomość położona jest w terenach: 32-MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowanych dwóch apartamentowców oraz w otoczeniu terenów zielonych i zabudowy jednorodzinnej. Jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny zbliżony do trapeza. Teren nieruchomości jest nierówny. Północna część nieruchomości opada w dół, następnie unosi się w kierunku wschodnim i południowym. Porośnięta jest trawą oraz krzewami i drzewami. Posiada bezpośredni dostęp do drogi ul. Wiejskiej, która na tym fragmencie jest drogą nieutwardzoną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Gminę Miasto Wodzisław Śl.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18 sierpnia 2016 r. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, sala 206, piętro I

Forma, termin i miejsce wniesienia wadiów:
Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 11 października 2016 r. z podaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie
i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu:
1. dowodu wniesienia wadium,
2. dowodu tożsamości,
3. w przypadku osób prawnych, dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, pełnomocnictwa notarialne dla osób reprezentujących podmiot.
4. w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,
5. w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków lub jednego z nich w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu ze stosownym oświadczeniem zawierającym zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu,
6. w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej lub ksero umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
7. w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,
8. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).

Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach 1-8 skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy
notarialnej:
– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone
wadium,
– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń
inwestycyjnych:
– przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nieruchomości inwestor winien uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. Decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn.zm.),
– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,
– Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,
-w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,
-w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
– wznowienie i okazanie granic nieruchomości Nabywca zleca na koszt własny.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Informację w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, pokój 100, tel. 32/4590508.

PREZYDENT MIASTA
MIECZYSŁAW KIECA

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.