Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wiklinowej 6

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA Śl. działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm) ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wiklinowej 6

1. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka nr 2199/60 o pow. 512 m², karta mapy 2, obręb Wodzisław, o użytku gruntowym B, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00033854/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

2.Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na osiedlu domów jednorodzinnych, zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny jest z lat 80-tych XX-wieku, o pow. użytkowej 148,57 m². Budynek jest częściowo podpiwniczony o pow. piwnic 9,90 m² i pow. kotłowni 9,75 m². Wyposażony jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną, wodną ze studni głębinowej, ogrzewanie z własnej kotłowni. Konstrukcja budynku ściany murowane, strop betonowy. Dach budynku jest płaski kryty papą. Stolarka okienna PCV, natomiast stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna płytowa. Tynki w budynku cementowo – wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Na posadzkach znajdują się płytki ceramiczne, natomiast na podłogach panele. Brak ocieplenia budynku. Elewacja budynku w stanie dobrym. Budynek gospodarczy jest o pow. użytkowej 15,60 m² i posiada instalację elektryczną. Dach budynku płaski pokryty papą, okna drewniane, stolarka drzwiowa metalowa. Cały teren działki gruntu, na którym usytuowane są zabudowania ogrodzony jest płotem metalowym wraz z furtką i bramą. Na terenie nieruchomości posadowiony jest garaż blaszany, nie związany trwale z gruntem. Teren nieruchomości jest całkowicie zagospodarowany, pokryty trawą, z pojedynczymi drzewami iglastymi. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej możliwy jest od strony ul. Pszowskiej poprzez drogą osiedlową ul. Wiklinową.

Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, miasto nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., Nr XXIV/232/2012 z dnia 26.09.2012 r., nieruchomość położona jest w terenach o symbolu OZ – obszary zabudowane.

4.Cena wywoławcza nieruchomości (brutto) 148.500,00 zł

Wadium w wysokości 29.700,00 zł

Minimalne postąpienie 1.500,00 zł

Dostawa nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT).

5.Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:

Dział III i IV księgi wieczystej GL1W/00033854/2 wolny jest od wpisów (obciążeń). Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

6. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul Bogumińskiej 4B, sala nr 206, piętro I.

7. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia:

Wadium w wysokości 29.700,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 20 maja 2015 r. z podaniem w tytule przelewu położenia nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez osoby fizyczne na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

9. Terminy przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym:

a) w dniu 27.03.2014 r. pierwszy przetarg,

b)w dniu 11.07.2014 r. drugi przetarg,

c)w dniu 30.09.2014 r. trzeci przetarg,

d)w dniu 26.03.2015 r. czwarty przetarg.

10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości,osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przed otwarciem przetargu:

a) dowodu tożsamości,

b)w przypadku osób prawnych, aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosowne pełnomocnictwa,

c) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, aktualnego zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

d) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków lub jednego z nich w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu ze stosownym oświadczeniem zawierającym zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

e) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej,

f) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

g)pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości w terenie, stanem technicznym oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru przed przetargiem).

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem rokowań. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej

11. Dodatkowe informacje;

a) Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości dla wygrywającego przetarg, w dniu zapłaty pełnej ceny sprzedaży nieruchomości,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

b) Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:

– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium,

– pokrycia kosztów związanych z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej,

c) Informacja dotycząca zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

– Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywcy we własnym zakresie uzyskają indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywcy dokonają ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

12. Oględzin nieruchomości można dokonywać po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 32/4590508, 32/4590525

13. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. Może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości

14. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity z 2014 r.poz. 1490).

15. Informacji w sprawie przetargów udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji, Referat Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego tel. 32/4590508.

Możliwość komentowania jest wyłączona.