OGŁOSZENIE O PRZETARGU – sprzedaż nieruchomości na osiedlu 1 Maja

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl.

na osiedlu 1 Maja, mapa 3 i 8M, obręb Wilchwy, oznaczonej jako działki:

– nr 650/48, użytek Ba, o pow. 5290 m²,

– nr 1144/183, użytek Ba, o pow. 322 m²,

opisanej w księdze wieczystej GL1W/00057418/8.

W dziale III księgi wieczystej znajduje się wpis ograniczonego prawa rzeczowego dot. prawa bezpłatnej służebności drogi, który nie obciąża w/w działek

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości 161.000,00 zł

Wadium 32.200,00 zł

Minimalne postąpienie 1.610,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

1. Nieruchomość położona jest w Wodzisławiu Śl. na Osiedlu 1 Maja, są to tereny byłej kopalni „Marcel-Ruch 1 Maja”, brak szczegółowych informacji o uzbrojeniu przedmiotowego terenu. Dojazd do działek drogą publiczną ul. Armii Ludowej, natomiast bezpośredni dojazd odbywa się drogami wewnętrznymi, w części utwardzonymi.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śl. obszar byłej kopalni „Marcel-Ruch 1 Maja” wraz z terenami zwałowisk kamienia dołowego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śl. nr XXXVII/379/2005 z dnia

30 listopada 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 152, poz. 4462 z dnia 29 grudnia

2005 r. teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem planu 18- P tereny działalności produkcyjnych, baz, składów i magazynów.

3. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19 listopada 2013 r.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.

Wadium w wysokości 32.200,00 zł należy wnieść do dnia 30 grudnia 2013 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA.

5. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

a) dowodu wpłaty wadium,

b) dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu

z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważnych 6 miesięcy), zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

c) oświadczenia drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu przetargu w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży będącej przedmiotem przetargu,

d) promesy MSWiA, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 54 poz. 245 ze zm.),

e) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Nie przedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt a-e skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

7. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat, Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

– z uwagi na to, że przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach pokopalnianych

i brak jest informacji, co do faktycznego uzbrojenia terenu Nowonabywca na własny koszt dokona inwentaryzacji uzbrojenia,

– Nabywca zobowiązany jest na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie terenu,

– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów.

8. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

– przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium.

10. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

11. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie

z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczynę jego odwołania do publicznej wiadomości.

12. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., tel. 32 4590507 lub 32 4590509.

13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: bip.wodzislaw-slaski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B.

Możliwość komentowania jest wyłączona.