Ogłoszenie o przygotowaniu oferty cenowej dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu schronu (szczeliny przeciwlotniczej) zlokalizowanego w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śl.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącejopracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu schronu (szczeliny przeciwlotniczej) zlokalizowanego w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śl. przy ulicy W. Kubsza, na działce nr 2443/111, karta mapy 8, obręb Wodzisław.

Termin realizacji zamówienia: 13.06.2016 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

Szczegółowe informacje o zamówieniu:

 • projekt budowlany zgodnie z ustawą prawo budowlane – w ilości 4 egz.,

 • mapy do celów projektowych niezbędne do sporządzenia projektu budowlanego,

 • kosztorys inwestorski i przedmiar robót budowlanych – w ilości 2 egz.

  celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Park Miejski jest wpisany do rejestru zbytków. Miasto dysponuje pozytywną opinią konserwatorską dotyczącą planowanych robót.

Dokumentacja winna zawierać roboty polegające na:

 • odkopaniu warstwy ziemnej (od ok. 20 cm do 60 cm ziemi) celem odsłonięcia stropu schronu,

 • uzupełnieniu spękań w stropie,

 • przykryciu stropu folią,

 • zasypaniu stropu ziemią i obsianie trawą,

 • wymianie głowic przewodów kominowych,

 • zabezpieczeniu wlotów i wylotów przewodów wentylacyjnych siatkami z materiału niepalnego.

Schron obejmuje ciąg korytarzy podziemnych. Powierzchnia zabudowy ok. 232 m², kubatura ok. 695 m3.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 08.04.2016 r. do godz. 13:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

  ul. Bogumińska 4

  44-300 Wodzisław Śląski,

 • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
załącznik nr 1
zawiadomienie o wyborze oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.